Project Description

Papiery wartościowe to dokumenty stwierdzające prawa majątkowe, przysługujące ich właścicielom. Generalnie dzielą się na: papiery dywidendowe, czyli akcje oraz papiery procentowe – obligacje, listy zastawne, skrypty dłużne, weksle. Pierwsze z nich zapewniają zmienny dochód, uzależniony od corocznych wyników ekonomicznych podmiotu gospodarczego, które je wyemitował. Wyróżnia się akcje: zwykłe i uprzywilejowane (co do głosu, praw i dywidendy), pojedyncze i zbiorowe, oraz o różnych nominałach.

Drugą grupę papierów charakteryzuje stały dochód od pożyczonego kapitału. Obligacje dzielą się na zamienne i niezamienne, a z punktu widzenia emitenta na: skarbowe, komunalne i przedsiębiorstw. Podział wszystkich papierów na: imienne i na okaziciela oraz na przeznaczone do obrotu giełdowego i będące poza tym obrotem  jest wspólny zarówno dla akcji, jak i obligacji.

Pierwsze akcje w historii zostały wyemitowane w Amsterdamie przez Holenderską Kampanię Wschodnioindyjską w 1606 roku. Pierwszą polską akcja spółką, która dokonała emisji akcji była Kampania Manufaktur Wełnianych w 1766 r.

Akcje

Obligacje

Weksle